Šta je potrebno za probnu vozačku dozvolu

Šta je potrebno za probnu vozačku dozvolu

Šta je potrebno za probnu vozačku dozvolu

Ukoliko ste položili vozački ispit, potrebno je da izvadite probnu vozačku dozvolu. Šta vam je sve potrebno od dokumenata da izvadite probnu vozačku dozvolu i kakva ograničenja ona donosi?

Probna vozačka dozvola se izdaje licu starijem od 17 godina, koje je uspešno položilo vozački ispit B kategorije.

Važenje probne vozačke dozvole

Probna vozačka dozvola se izdaje na period od jedne godine, nakon čega vozač stiče pravo na dobijanje regularne vozačke dozvole B kategorije. (šta će vam biti potrebno za izdavanje nove vozačke dozvole nakon probne, pogledajte OVDE)

Dokumenta potrebna za probnu vozačku vozačku dozvolu

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a na čijem području lice kojem se izdaje probna vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Uz zahtev treba priložiti:

- uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B kategorije (lekarsko uverenje) koje nije starije od šest meseci;
- uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima B kategorije;
- potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći
- važeću ličnu kartu na uvid;
- dve fotografije dimenzije 45 x 35 mm, koje nisu starije od šest meseci;
- dokaz o uplaćenim naknadama

Cena probne vozačke dozvole

Pre podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole, potrebno je izvršiti uplatu potrebnih naknada:

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada probne vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 42,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 060703 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za izdavanje probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP R. Srbije
iznos: 505,00
žiro račun i poziv na broj: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun sa pozivom na broj i modela

Račun policijske uprave u vašem mestu, zajedno sa pozivima na broj, možete pogledati OVDE

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R. Srbije
iznos: 670,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj opštine u kojoj živite možete pogledati OVDE

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.

Ograničenja probne vozačke dozvole

- probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.
- vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.
- vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 5:00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.
- vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90 odsto od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.
- motorno vozilo kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu mora biti označeno posebnom oznakom “P” koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.