Platite kaznu društveno korisnim radom

Platite kaznu društveno korisnim radom

Platite kaznu društveno korisnim radom

Ukoliko zbog načinjenog saobraćajnog prekršaja dobijete novčanu kaznu možete je, ako ispunjavate potrebne uslove, platiti društveno korisnim radom.

Naš Zakon o prekršajima odredbom Člana 41. Stav3. propisuje da sud ima ovlašćenje da osuđenom licu izrečenu novčanu kaznu za određeni prekršaj preinači u kaznu društveno korisnog rada.

Prilikom donošenja odluke sud u obzir uzima težinu prekršaja, visinu izrečene novčane kazne i imovinsko stanje optuženog.

Kako bi osuđeni dobio preinačenje kazne mora sudu podneti molbu za promenu kazne i dokaze da ispunjava potrebne uslove. Tu se pre svega misli na imovinsko stanje, što znači da je potrebno priložiti prosek plate i eventualne ugovore o kreditu.

Ukoliko sud prihvati molbu optuženog njemu će se kazna zameniti tako što se 1 000 dinara pretvara u 8 sati društveno korisnog rada, stim da rad ne može trajati kraće od 20 časova niti duže od 360 časova.