Kako izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu

Kako izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu

Kako izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu

Ukoliko vozite automobil van zemlje, potrebna vam je međunarodna vozačka dozvola. Šta vam je potrebno od dokumentacije da izvadite međunarodnu vozačku dozvolu?

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima iz 1968. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje u prostorijama AMSS-a u vašem gradu, a može se izdati i na samom graničnom prelazu.

Cena međunarodne vozačke dozvole

Međunarodna vozačka dozvola se štampa na šest jezika (srpski, francuski, engleski, španski, ruski i nemački), a njena cena iznosi 2000 dinara.

Dokumenta potrebna za međunarodnu vozačku dozvolu

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika, a uz podnošenje sledećih dokumenata:

- važeće vozačke dozvole, izdate u Republici Srbiji (original se donosi na uvid, uz fotokopiju prednje i zadnje strane)
- važeće lične karte ili druge putne isprave (pasoša)
- 2 fotografije formata 35  x 45 milimetara
- zahteva za izdavanje međunarodne vozačke na obrascu propisanom od strane AMSS (zahtev preuzmite OVDE)

Pravo na izdavanje međunarodne vozačke dozvole u Republici Srbiji imaju državljani Republike Srbije kao i strani državljani sa važećom vozačkom dozvolom izdatom u Republici Srbiji, uz priloženi dokaz o boravku ili prebivalištu.

Važenje međunarodne vozačke dozvole

Međunarodna vozačka dozvola važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

Naknadno upisivanje nove kategorije je moguće u slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu međunarodnu vozačku dozvolu, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca međunarodne vozačke dozvole.

Vlasnik međunarodne vozačke dozvole popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih dozvola, odnosno u rubriku već izdate međunarodne vozačke dozvole. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u međunarodnu vozačku dozvolu mora da izvrši isti izdavalac koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

Za koje je zemlje potrebna međunarodna vozačka dozvola

Grčka - Priznaje se vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole. U slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita.

Makedonija - Pored vozačke dozvole R.Srbije je neophodno i posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Za koje zemlje nije potrebna međunarodna vozačka dozvola

Bosna i Hercegovina - Državljani Republike Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu R.Srbije na novom obrascu za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj koristi se naša vozačka dozvola na novom obrascu, bez obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole

Bugarska - Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Republici Bugarskoj.

Crna Gora - Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu.

Hrvatska - Za državljane R.Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Mađarska - Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu.

Turska - Tretira vozačke dozvole R.Srbije kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita.

Ukoliko se radi o međunarodnoj vozačkoj dozvoli koja se koristi u Rusiji, neophodno je da se overi predmetna kategorija na svim listovima u njoj.

Ukoliko postoji zabrana vožnje za određenu kategoriju, u napomenu se unosi tekst u kome se precizira trajanje zabrane, i za tu kategoriju međunarodna vozačka dozvola se izdaje tek po isteku zabrane.