Izdavanje nove vozačke dozvole

Izdavanje nove vozačke dozvole

Izdavanje nove vozačke dozvole

Šta vam je sve potrebno od dokumenata da izvadite vozačku dozvolu?

Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja stare vozačke dozvole podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole. Izuzetno, kada je to potrebno (zbog odlaska u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga) zahtev se može podneti i pre navedenog roka ali ne ranije od godinu dana.

Ako podnosite zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole, informacije o potrebnoj dokumentaciji pogledajte OVDE
Vozači koji podnose zahtev za izdavanje vozačke dozvole nakon probne dozvole, detaljne informacije mogu naći OVDE

 

Dokumenta potrebna za izdavanje vozačke dozvole

Uz zahtev treba priložiti:

- vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
- uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života)
- važeću ličnu kartu na uvid
- dokaz o uplaćenim naknadama

Cena vozačke dozvole

Pre podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole, potrebno je izvršiti uplatu potrebnih naknada:

Naknada za troškove izrade vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za izdavanje vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP R Srbije
iznos: 621,00
žiro račun i poziv na broj: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun sa pozivom na broj i modela

Račun policijske uprave u vašem mestu, zajedno sa pozivima na broj, možete pogledati OVDE

Naknada za republičku administrativnu taksu
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R. Srbije
iznos: 670,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj opštine u kojoj živite možete pogledati OVDE

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm.
Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.

Važenje vozačke dozvole

Vozačka dozvola se izdaje na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Šta je sve potebno za produženje vozačke dozvole, pogledajte OVDE.