Izdavanje nove vozačke dozvole nakon probne dozvole

Izdavanje nove vozačke dozvole nakon probne dozvole

Izdavanje nove vozačke dozvole nakon probne dozvole

Šta vam je sve potrebno od dokumenata da izvadite vozačku dozvolu nakon godinu dana vožnje sa probnom vozačkom dozvolom?

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole nakon korišćenja probne vozačke dozvole, podnosi se lično, policijskoj upravi na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Dokumenta potrebna za izdavanje vozačke dozvole

Uz zahtev treba priložiti:

- probnu vozačku dozvolu (šta je sve potrebno za izdavanje probne vozačke dozvole pogledajte OVDE)
- potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole)
- važeću ličnu kartu na uvid
- dokaz o plaćenim naknadama

Cena vozačke dozvole

Pre podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole, potrebno je izvršiti uplatu potrebnih naknada:

Naknada za troškove izrade vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za izdavanje vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP R Srbije
iznos: 621,00
žiro račun i poziv na broj: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun sa pozivom na broj i modela

Račun policijske uprave u vašem mestu, zajedno sa pozivima na broj, možete pogledati OVDE

Naknada za republičku administrativnu taksu
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R. Srbije
iznos: 670,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj opštine u kojoj živite možete pogledati OVDE

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm.
Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.