Registracija vozila uputstvo.

Produženje registracije vozila za fizička lica

A - tehnički pregled

Sa vozilom otići na tehnički pregled.
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta
3. Ovlašćenje ako se automobil vozi na ovlašćenje.
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.

B - polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja).
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Lična karta
(3. Opciono: Prethodna polisa osiguranja)

C - uplata taksi

Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjene uplatnice za takse i polise
Nakon uplate na šalteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).

D - odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta vlasnika vozila
5. Saobraćajna dozvola
(6. Opciono: Ovlašćenje-ako se auto vozi na ovlašćenje)

Produženje registracije vozila za pravna lica

A - tehnički pregled

Sa vozilom otići na tehnički pregled.
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Kopija APR obrasca
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila. Na dobijen registracioni list je potrebno udariti pečat firme i staviti potpis ovlašćenog lica.

B - polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Prilikom kupovine polise potrebno je potpisati i udariti pečat firme na mestu predviđenom za to.
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Pečat firme
3. Kopija APR obrasca

C - uplata taksi

Uplata taksi se vrši virmanski, nalogom za prenos ili elektronski. Nakon uplate (bilo da je elektronska ili virmanska) na šalteru banke je potrebno preuzeti bankarsku potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja. Potvrda je garant banke da je firma uplatila potrebne iznose za polisu i takse.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjeni nalozi za prenos (virmani) za takse i polisu. Ako iznose plaćate elektronski (elektronsko bankarstvo) onda su potrebni tačni iznosi taksi i polise kao i žiroračuni sa pozivima na broj.

D - odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog). Mora biti potpisan od ovlašćenog lica sa udarenim pečatom firme.
2. Kopija polise (drugi primerak sa pečatom i potpisom)
3. Bankarska potvrda o uplati iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta ovlašćenog lica. (lice koje ide u MUP)
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje za lice koje ide u MUP. Ovlašćenje se izdaje na memorandumu firme. Mora sadržati podatke o vozilu (iz saobraćajne dozvole), podatke o ovlašćenom licu (iz lične karte). Ovlašćenje mora biti potpisano sa pečatom firme.
5. Kopija APR obrasca

Produženje registracije vozila u vlasništvu stranaca - 999 tablice

A - tehnički pregled

Sa vozilom otići na tehnički pregled.
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta
3. Pasoš i potvrda o privremenom boravku izdata od MUP-a.
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list (plavi-kao za fizička lica) kao potvrda ispravnosti vozila.

B - polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja).
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Lična karta
3. Polisa se izdaje na godinu dana.

C - uplata taksi

Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjene uplatnice za takse i polise
2. Stranci sa privremenim boravkom u Republici Srbiji plaćaju sve takse, s tim što se razlikuju iznosi za sledeće dve i to:
Administrativna taksa iznosi 2980 dinara
Taksa za nove tablice, ako se menjaju, iznosi 4080 dinara
Nakon uplate na šalteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).

D - odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Pasoš i potvrda o privremenom boravku stranca izdata od MUP-a
5. Saobraćajna dozvola

Produženje registracije vozila kupljenih na OPERATIVNI LIZING

A - tehnički pregled

Pošto su kod operativnog lizing-a u lizing rati uračunati i troškovi registracije vozila, potrebno je pre isteka registracije konsultovati lizing o mestima gde je potrebno uraditi tehnički pregled (mnoge lizing kuće imaju poslovno-tehničku saradnju sa određenim tehničkim pregledima i osiguravajućim kućama).

Sa vozilom otići na tehnički pregled. (Po preporuci lizing-a)
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.
Registracioni list je potrebno odneti u lizing kuću na overu (pečat i potpis odgovornog lica lizinga na registracionom listu - četvrta strana).

B - polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Polisu osiguranja obezbeđuje lizing kuća sa osiguravajućom kućom sa kojom ima saradnju. Takođe, uplatu premije osiguranja vrši lizing kuća.

C - uplata taksi

Uplata taksi koje idu uz registraciju vozila takođe vrši lizing kuća.

D - odlazak u MUP i završetak registracije

Odlazak u MUP obično vrši korisnik lizing-a
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak) - dobijena od lizing-a
3. Potvrda iz banke - kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original), takođe dobijena od lizing-a
4. Lična karta vlasnika vozila
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje od lizing-a da korisnik vozila može da registruje vozilo
7. Opciono (Ugovor o operativnom lizingu)

NAPOMENA: Prilikom izlaska iz zemlje sa automobilom kupljenim na lizing potrebno je međunarodno ovlašćenje.