Obavezno osiguranje

Osiguranje od autoodgovornosti je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati. Ova vrsta osiguranja spada u obavezna osiguranja, a obuhvata osiguranje domaćih vozila, inostranih vozila i osiguranje vozila u inostranstvu (zelena karta).

Vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Osiguravajuća kuća sa kojom se sklopi ugovor osiguranja od autoodgovornosti plaća štetu koju pretrpe treća lica ako do saobraćajne nezgode dođe.

Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika ili korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajnu nezgodu.

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne dozvole, potrebno je da posedujete i međunarodnu kartu osiguranja (zelenu kartu), kao dokaz da ste zaključili osiguranje od autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u inostranstvu.