Nove registarske tablice vozila

Registarska tablica za motorno vozilo

Nove tabliceRegistarska tablica za motorno vozilo je bele boje oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije, crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja, a crnim ciframa i slovima, između kojih je utisnut znak "-", ispisan je registarski broj vozila. Između oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta.

Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine, širine i visine), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona, odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja, jarko crvene su boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja, a belim brojevima - registarski broj vozila.

Registarski broj vozila sastoji se od cifara "0 do 9" i kombinacija slova na dve pozicije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i latinična slova: "X", "Y" i "W".

Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita.

Registarska tablica za priključno vozilo

Registarska tablica za priključno vozilo, u pogledu oblika, boje, dimenzije i oznaka, istovetna je sa registarskom tablicom za motorno vozilo, s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.

Ako je na motornom vozilu, osim na motociklu, izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviđena ovim pravilnikom, na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Registarska tablica za priključno vozilo u pogledu boje i oznaka je istovetna sa registarskom tablicom za motorna vozila.

Registarska tablica za vozila stranaca u Srbiji

Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja, kao i stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja), brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji, slovnu oznaku delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima, registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija.

Slovne oznake delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće:

1) "A" - za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status;

2) "M" - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, a nemaju diplomatski status;

3) "P" - za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava, stranih dopisništava, stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima;

4) "E" - za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima.

Registarska tablica za vozila stranaca kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti, pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i brojnu oznaku i slova "OO".

Uz registarsku tablicu sa oznakom "A" izdaje se i dopunska registarska tablica elipsastog oblika, i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije - tablica sa slovima "CMD", za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom - tablica sa slovima "CD", a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner -tablica sa slovima "CC".

Osnovna boja registarskih tablica sa oznakom A i M je crna sa žutim oznakama, a osnovna boja registarskih tablica sa oznakom P i E je žuta sa crnim oznakama. Osnovna boja dopunskih tablica je crna sa žutim oznakama.

Registarske tablice sa oznakom A, M, P i E izdaju se svake kalendarske godine.

Registarska tablica za organe unutrašnjih poslova

Registarska tablica za određeno vozilo ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove je plave boje oivičena belom linijom i sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, belim slovima, ćiriličkim pismom, upisanu oznaku "P" i registarski broj. Između oznake "P" i registarskog broja utisnut je crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta.

Raspored i značenje registarskih brojeva sa oznakom "P" za registraciju vozila organa unutrašnjih poslova određuje ministar unutrašnjih poslova.

Zamena registarskih tablica

Registarska tablica zameniće se novom registarskom tablicom:

1) kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i, po potrebi, ako vlasnik vozila promeni prebivalište, odnosno sedište u istom registarskom području;

2) kad protekne sedam godina od dana njenog izdavanja, kad se izgubi, ukrade ili bude uništena;

3) kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva.

Umesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu dve godine od dana kad je prijavljen nestanak registarske tablice.

Tablice za privremenu registraciju

Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica.

Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije, sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj, slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije.

Privremena registarska tablica za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji, i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji je bele boje i sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, natpis RPE, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, registarski broj i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije.

Ove tablice mogu se koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja.

Oznaka registarskog područja na privremenoj registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita.

Probne tablice

Za novoproizvedena, prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila; za vozila koja se kreću od mesta gde su proizvedena do mesta dorade, prepravke ili prodaje; za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili carinjenje, kao i za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana, izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima.

Probne tablice izdaju se i za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice.

Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila, na zahtev vlasnika vozila.

Uz zahtev vlasnik vozila dužan je da priloži dokaz o vlasništvu vozila, dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica.

Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana.

Organ nadležan za registraciju vozila izdaje uz probnu tablicu i potvrdu koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom, svrhu upotrebe vozila, relaciju na kojoj će vozilo saobraćati, vrstu, marku i tip vozila, broj šasije, broj motora, boju karoserije i rok upotrebe probne tablice.

Probna tablica je bele boje, sa oznakama i brojevima crne boje, i u gornjem delu sadrži natpis "Proba", a u donjem delu - oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta ispod koga je i ćiriličkim pismom ispisana oznaka registarskog područja i registarski broj.

Probna tablica izrađena je od kartona.

Samo probne tablice za vozila kojima se, na osnovu posebnog odobrenja, vrši probna vožnja radi ispitivanja svojstva proizvedenih ili prepravljenih vozila na motorni pogon, izrađene su od metala.

Probne tablice izdaju se samo na zahtev pravnog lica koje je ovlašćeno za proizvodnju ili prepravljanje vozila, sa rokom upotrebe do godinu dana.

Registarske tablice za motorna i priključna vozila izrađuju se po posebnoj tehničkoj specifikaciji koju priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova.